Menu Content/Inhalt
O nas PDF Drukuj Email
28.01.2008.
W Inicjatywie "Stop Wojnie" mo?a dzia?a? ka?da osoba zgadzaj?ca si? z nasz? deklaracj? programow?:

1. Inicjatywa "Stop Wojnie" sprzeciwia si? militarnym dzia?aniom mocarstw podejmowanych pod pretekstem tzw. "wojny z terrorem", a nios?cych w rzeczywisto?ci jedynie wojn? i terror. D??ymy do wycofania wojsk okupacyjnych z krajów b?d?cymi ofiarami agresji oraz sprzeciwiamy si? kolejnym planowanym wojnom.

2. Inicjatywa "Stop Wojnie" koncentruje swoje dzia?ania na wojnach toczonych z udzia?em pa?stwa polskiego i jego sojuszników.

3. Inicjatywa "Stop Wojnie" da?y do budowy szerokiego ruchu spo?ecznego ??cz?cego ludzi o ró?nych pogladach politycznych. Jest otwarta na wszystkich ch?tnych do dzia?ania (poza wyj?tkiem osób, których dzia?ania wynikaj? z motywów rasistowskich i nacjonalistycznych).

Troch? historii:


Inicjatywa "Stop Wojnie" (ISW) powsta?a jesieni? 2002 r. w prote?cie przeciw planowanemu atakowi na Irak. Naszym celem by?o i pozostaje organizowanie ruchu spo?ecznego, który zmusi?by rz?dz?cych do powstrzymania si? lub zaprzestania prowadzenia wojen s?u??cych tylko mo?nym tego ?wiata, a nios?cych ogromne cierpienia zwyk?ym ludziom. Inicjatywa "Stop Wojnie" od pocz?tku by?a otwarta na ludzi o ró?nych podgl?dach i wywodz?cych si? z
ró?nych ?rodowisk politycznych.

Od czasu powstania ISW przeprowadzili?my szereg demonstracji, konferencji, spotka? (w tym organizowane w szko?ach) i koncertów antywojennych. Dwukrotnie witali?my protestami przybywaj?cego do Polski George'a W. Busha. Brali?my te?
udzia? w dzia?aniach na gruncie mi?dzynarodowym: w Europejskich Forach Spo?ecznych, protestach przeciw szczytom grupy G8 i mi?dzynarodowych konferencjach ruchu antywojennego.

Od pocz?tku zbieramy tak?e podpisy pod petycjami - o wycofanie wojsk z Iraku i Afganistanu, a ostatnio równie? w sprawie referendum na temat tzw. "tarczy antyrakietowej".

Nasze najwi?ksze demonstracje, podobnie jak mia?o to miejsce w innych krajach, mia?y miejsce tu z przed i w pierwszych tygodniach wojny w Iraku. W dniu globalnego protestu antywojennego 15 lutego 2003 r., który okaza? si? najwi?kszym dniem mai?dzynarodowego protestu w historii, zorganizowalismy ogólnopolsk? demonstracj? w Warszawi? z udzia?em ok. 10 tys. ludzi. Podobna liczba manifestowa?a tak?e 29 marca 2003. Z kolei w dniu ataku na
Irak, 20 marca 2003 r., blokowali?my ulic? przed Ambasad? USA, a nasz pokojowy protest zosta? spacyfikowany przez policj?. Po upadku Bagdadu 9 kwietnia 2003 r. nie zaprzestali?my jednak dzia?alno?ci wiedz?c, ?e ani okupacja Iraku, ani tym bardziej tzw. "wojna z terrorem" si? nie sko?czy?a. Od tego czasu corocznie bylismy w stanie organizowa? demonstracje w rocznic? wybuchu wojny w Iraku skupiaj?ce 1 - 2 tys. uczestników. Protestowalismy tak?e przeciw atakowi Izraela na Liban i okupacji Afganistanu. Na naszych protestach podnosili?my tak?e has?o wyzwolenia Palestyny. W czasie szczytu Rady Europy w 2005 r. zorganizowali?my blisko 2 - tysi?czn? demonstracj? ??cz?c? sprzeciw wobec wojen w Iraku i Czeczenii. Od 2006 r. aktywnie budujemy kampani? przeciw umieszczeniu w Polsce wyrzutni rakietowych USA w ramach programu tzw. "tarczy antyrakietowej".

Zdj?cia z niektórych naszych akcji znajdziesz w dziale "GALERIA "